UA-208014218-1

KIP 970 C-Series

คุณสมบัติสินค้า:

Share

 

 

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ : คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสเปค : คลิกที่นี่


รายละเอียดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์แบบแปลน Laser (สี) ยี่ห้อ KIP รุ่น 900 ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

เป็นพิมพ์แบบแปลน Laser (สี) ให้มีความถูกต้องตรงตามข้อมูลแบบแปลน , แผนที่ และรูปถ่ายทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยเครื่องพิมพ์ 1 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

1.1.1 เครื่องพิมพ์แบบแปลน ระบบ Laser (สี) ขนาด ระบบ LED (Light Emitting Diode) จำนวน 1 เครื่อง

1.1.2. เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) จำนวน 1 เครื่อง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.2.1 เครื่องพิมพ์แบบแปลน Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED (Light Emitting Diode)

มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

1.2.1.1 เป็นระบบสร้างภาพด้วยประจุไฟฟ้า (Electro photography) ด้วยชุดรับภาพแบบลูกดรัม (Photo Conductive Drum) จำนวน 4 ลูก ใช้ผงหมึกสี จำนวน 4 สี (C, M, Y , K ) เป็นตัวสร้างภาพ และมีวิธีเติมผงหมึกแบบระบบปิด (Closed System) ที่ไม่ทำให้ผงหมึกฟุ้งกระจาย

1.2.1.2 สามารถพิมพ์กระดาษหน้ากว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า 914 มม. หรือไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว

1.2.1.3 สามารถพิมพ์กระดาษหน้ากว้างต่ำสุดไม่น้อยกว่า 297 มม. หรือไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว ความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 เมตร

1.2.1.4 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 1,800 (dpi)

1.2.1.5 ละลายผงหมึกด้วยลูกกลิ้งความร้อน (Heat Roller - Pressure)

1.2.1.6 สามารถเลือกคุณภาพงานได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ คือ แบบลายเส้น (Line) แบบลายรูปภาพ (Photo) แบบลายผสม คือ รูปภาพและเส้น (Line and Photo) และแบบ Grayscale

1.2.1.7 มีความเร็วสูงสุดในการพิมพ์สี 535 ตารางเมตรเมตรต่อชั่วโมง และขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตรต่อชั่วโมง

1.2.1.8 สามารถป้อนกระดาษได้ 2 รูปแบบ คือ แบบกระดาษม้วนได้ไม่น้อยกว่า 4 ม้วน และแบบกระดาษชนิดแผ่นที่ช่องป้อนด้วยมือ (Manual feed)

1.2.1.9 สามารถถ่ายสำเนา และพล็อตแบบลงบนกระดาษธรรมดา กระดาษไข และฟิล์มได้

1.2.1.10 ขณะเปิดเครื่องใช้งานต้องอุ่นเครื่องไม่น้อยกว่า 8 นาที

1.2.1.11 มีชุดโอโซนในการกรองกลิ่น

1.2.1.12 มีชุดควบคุม (Controller) ของเครื่องออกแบบโดยเฉพาะ ใช้ระบบปฏิบัติการ
WINDOWS 7 Embedded ซึ่งมี Hard Disk Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB สำหรับแปลงข้อมูลเพื่อส่งพิมพ์ และจัดเก็บข้อมูล (Spooling & Set memory) และมีหน่วยความจำสำหรับการประมวลผล ไม่น้อยกว่า 4 GB

1.2.1.13 สามารถรองรับรูปแบบไฟล์ข้อมูลสำหรับการพิมพ์ได้ดังนี้

1.2.1.13. (1) Raster Colour : TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC

1.2.1.13 (2) Vector Colour/B&W : HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, Multipage PDF & DWF

1.2.1.13 (3) Raster B&W : TIFF Group 3 & 4, CALS Group 4, Grayscale TIFF

1.2.1.13 (4) Vector B&W: Calcomp 906/907

1.2.1.14 มีอุปกรณ์พับงานพิมพ์ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2.1.15 มีเครื่องสำรองและปรับแรงดันไฟฟ้า (Uninterruptile Power Supply :UPS) สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่น้อย 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1.2.1.15 (1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)

1.2.1.15 (2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

1.2.1.16 ใช้ระบบไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50/60 เฮิร์ต

1.2.2 เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1.2.2.1 รองรับขนาดของต้นฉบับที่มีหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 297 mm – 914 mm และยาวไม่น้อยกว่า 210 มม. – 6 ม.

1.2.2.2 มีระบบอ่านภาพด้วยกล้อง CCD และชุดโปรแกรม Image Pro ในการประมวลผล

1.2.2.3 มีความละเอียด 600 dpi (Optical)

1.2.2.4 ความเร็วการอ่านในโหมดขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 7.62 เมตร/นาที และในโหมด Grayscale & Colour ไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร/นาที

1.2.2.5 มีระบบปรับความคมชัดของพื้นภาพแบบอัตโนมัติ (Automatic Background Compensation) หรือ เลือกระบบเพิ่ม / ลดความเข้มจางสำเนาด้วยตนเอง (Manual fine adjustment)

1.2.2.6 ใช้ระบบไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50 เฮิร์ต

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ต้องบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเครื่องหมายของโรงงานแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 อุปกรณ์ทุกรายการจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เก่าเก็บ และต้องได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

3.2 มีอุปกรณ์ต่อพ่วงใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์กับชุดควบคุม (Controller) ครบชุด

3.3 เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องมีอะไหล่ทดแทนในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.4 มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย พร้อม CD หรือ DVD จำนวน 1 ชุด

3.5 รับประกันการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ทุกชิ้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลูกดรัม , ผงหมึก

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบตามหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะ

4.2 ตรวจสอบตามคู่มือ และเอกสารของโรงงานผู้ผลิต

4.3 ทดลองใช้งานจริง โดยใช้ปฎิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 วัน และผู้ขายต้องจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการทดลอง

The KIP 900 Color Series systems are designed for print centers that require high demand output, precise imaging and bold, expressive color fidelity. KIP 900 Color Series systems produce amazingly vibrant colors, subtle tints and hues with unsurpassed color stability from the first to final print. The KIP 900 Color Series systems are a comprehensive wide format solution for a range of printing tasks spanning from architectural, engineering and construction documents — to maps, posters and signs — without sacrificing quality or performance. Request a quote to receive the KIP 900 price now!


SIGNATURE FEATURES

Productivity                                                                               
• Color Printing – 5,760 Sq. Ft. per hour
• Black & White Printing 7,200 Sq. Ft. per Hour

• KIP ImagePro                                                                                                                                                                              

Design
• 4 Roll with 7,800 Sq. Ft. Media Capacity

• High Capacity Toner Cartridges
• Professional Edge Alignment Stacking                                                               

Configurations
• High Demand Dual Footprint Design
• Production or Convenience Scanning

KIP 970 Multi-touch color print system
Transforms High Demand Print Efficiency

• High demand network production print system
• 4 x 650 foot rolls
• 7,800 square foot media capacity
• 7,200 square feet per hour black & white productivity
• 5,760 square feet per hour color productivity
• High capacity toner cartridges
• 12” Smart System K multi-function touchscreen
• Professional edge alignment stacking
• KIP System K 2.0 with KIP ImagePro
• Robust build quality for maximum reliability                

                                                  
KIP 980 Multi-function color system
Intelligently Accelerates Productivity
• High demand multifunction production print system with KIP 720 CIS convenience scanner

• 4 x 650 foot rolls
• 7,800 square foot media capacity
• 7,200 square feet per hour black & white productivity
• 5,760 square feet per hour color productivity
• High capacity toner cartridges
• 12” Smart System K multi-function touchscreen
• Professional edge alignment stacking
• KIP System K 2.0 with KIP ImagePro
• Robust build quality for maximum reliability                                                                                                                                            

KIP 990 Multi-touch color print system
A new level of enterprise performance!
• High demand multifunction production print system with KIP 2300 CCD production scanner

• 4 x 650 foot rolls
• 7,800 square foot media capacity
• 7,200 square feet per hour black & white productivity
• 5,760 square feet per hour color productivity
• High capacity toner cartridges
• 12” Smart System K multi-function touchscreen
• Professional edge alignment stacking
• KIP System K 2.0 with KIP ImagePro
• Robust build quality for maximum reliability 

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้