เครื่องพิมพ์แบบแปลน – KIP 770

//เครื่องพิมพ์แบบแปลน – KIP 770

เครื่องพิมพ์แบบแปลน – KIP 770

Description

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกสินค้า

KIP 770 [ คลิกที่นี่ ]
KIP770D [ คลิกที่นี่ ]


แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพิมพ์แบบแปลน  ระบบ LED  การทำสำเนาภาพเป็นระบบสร้างภาพด้วยประจุไฟฟ้า (Electro Photography)  ซึ่งประกอบด้วย ส่วนพิมพ์แบบ(Copy) , ส่วนพล๊อตแบบ(Plot) และส่วนสแกนแบบ(Scan) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของส่วนพิมพ์แบบ

 1. ระบบทำสำเนาภาพเป็นระบบสร้างภาพด้วยประจุไฟฟ้า (Electro Photography)  โดยใช้ลูกดรัม
  ชนิดอินทรีย์วัตถุ  (Organic Photoconductive Drum) ใช้ผงหมึกสีดำเป็นตัวสร้างภาพ และมีวิธีเติมผงหมึก
  แบบระบบปิด (Closed System) จะไม่ทำให้ผงหมึกฟุ้งกระจาย
 1. ความละเอียดในการพิมพ์แบบ 600 x 1800 จุดต่อนิ้ว (dpi) และอ่านแบบไม่น้อยกว่า 600 จุดต่อนิ้ว (dpi)
 2. สำเนาที่พิมพ์ออกมาลายเส้นสีดำ
 3. คุณภาพงานสามารถเลือกได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ และต้องมี ลายเส้น (Line), ลายรูปภาพ (Photo), ลายผสม
  คือ รูปภาพและเส้น (Line and Photo), Grayscale
 1. สามารถย่อ – ขยาย ได้ตั้งแต่ 25 – 400%
 2. ตั้งจำนวนการถ่ายได้ถึง 999  แผ่น สำเนาโดยการป้อนต้นฉบับครั้งเดียว
 3. มีความเร็วในการพิมพ์แบบ ไม่น้อยกว่า 4 เมตร / นาที
 4. มีความเร็วในการอ่านแบบ ขาวดำไม่น้อยกว่า 3.6 เมตร / นาที
 5. ป้อนต้นฉบับโดยวิธีการหงายขึ้น Face up เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
 6. รองรับกระดาษม้วนซึ่งสามารถเลือกได้  2 รูปแบบ 1 ม้วน พร้อมรองรับการป้อนกระดาษที่ช่องป้อนด้วยมือ

(Manual feed)

 1. รองรับกระดาษม้วนถึง 150 เมตร จำนวน 1 ม้วน มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ
 2. รองรับขนาดของต้นฉบับ 297mm – 914 mm (36”)  รองรับความยาว 3,600 มม.
 3. 13. รองรับขนาดของสำเนาตั้งแต่ A4 – A0  และ  36” ยาวถึง  210 – 3,600 มม.
 4. 14. ระบบการสร้างความร้อนด้วยระบบลูกกลิ้งความร้อน (Heat Pressure Rollers)
 5. สามารถถ่ายสำเนาแบบแปลน ลงบนกระดาษธรรมดา กระดาษไข กระดาษฟลูออเรสเซนท์ และ ฟิล์ม
 6. 16. ใช้ระบบไฟฟ้า 220V – 240 V., 50Hz

รูปแบบการสั่งงานบนหน้าจอ

 1. หน้าจอเป็นระบบสัมผัส  (Touch Screen) ขนาด 12.1 นิ้ว
 2. สามารถดูภาพสแกนต้นฉบับได้ก่อนสั่งพิมพ์ เพื่อลดการสิ้นเปลืองวัสดุการพิมพ์ และ หมึกได้
 3. สามารถดูคู่มือการใช้งานที่ติดอยู่บนตัวเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอื่นๆได้ไม่น้อยกว่า 10 ภาษา

คุณสมบัติของส่วนพล๊อตแบบ

20 . สามารถพล็อตแบบ ได้หน้ากว้าง AO – A4

 1. สามารถสั่งพล็อตแบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบ LAN ได้
 2. สามารถสั่งพล็อตแบบข้อมูลดิจิตอลใน Format ต่าง ๆ โดยผ่าน Software คือ

รูปแบบในการพิมพ์

*VECTOR DATA FORMATS : TIFF Group 4, Cals Group4, Goverment C4, Intergraph CIT /

TG4, IBM, ICOA, JPG, Uncompressed Grayscale Tiff, Uncompressed Color TIFF, DWF, VCGL

*Postscript Level 3

*PDF

*CAC Data : HPGL, HPGL2, Calcomp 906/907, CGM (optional)

รูปแบบในการสแกน  ขาว-ดำ

*TIFF, CALS, PDF, TLC, DWF ในกรณีที่สแกนใน TILL File สามารถแปลง File ข้อมูลให้เป็น

PDF File  ได้โดยไม่ต้อง Scan File ใหม่

                        รูปแบบในการสแกน สี

*TIFF, JPEG, PDF

KIP 770

Category:

Description

Download Products Catalog

KIP 770 [ Click Here ]
KIP770D [ Click Here ]

KIP 770

Exceptional Multi-Function Value

The KIP 770 is the highest value wide format multi-function system in the world. It sets new standards for professional quality at a breakthrough value/performance level.

 • Color Multi-Touch Controls
 • 3 ‘D’ / ‘A1’ Size Prints per Minute
 • 1 Integrated Media Roll
 • Integrated Touchscreen with Advanced User Management
 • PC & Web Based Submission Tools

Smart, Multi-Touch Controls
All system functions are performed through its large, 12″ display with vivid multi-touch color controls that instantly respond to your touch.