เครื่องพิมพ์แบบแปลน – KIP 2300

//เครื่องพิมพ์แบบแปลน – KIP 2300

เครื่องพิมพ์แบบแปลน – KIP 2300

เครื่องสแกนเนอร์ สี-ขาวดำ A4-A0
ความเร็ว 3.05-18.3 เมตร/ นาที

Description

สแกนเนอร์สีที่สามารถสแกนเอกสารขนาด A0 ซึ่งเครื่องสแกนเนอร์สี KIP 2300 นี้สามารถผลิตแบบจำลองทางอิเล็คทรอนิกส์ของต้นฉบับสีได้และผู้ใช้สามารถนำไฟล์งานสแกนสีไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้อีกทั้งสามารถทำการปรับแต่งภาพและแก้ไขภาพซึ่งเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพนี้สามารถทำการสแกนเอกสารขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำและหลากหลายรูปแบบ เช่น งานแบบแปลนสี พิมพ์เขียว เอกสารเฉพาะทางวิชาชีพที่มากกว่านั้นเครื่องสแกนเนอร์ KIP 2300 ช่วยทำหน้าที่ในการสแกนเอกสารสีสำหรับเอกสารขนาดใหญ่ซึ่งเพื่อนำไฟล์งานสแกนสีไปใช้ด้านอื่นต่อไป และสามารถทำการเชื่อมต่อกับซอฟแวร์ด้านการจัดการข้อมูล

คุณสมบัติเด่น

•  ความเร็วในการสแกน 3.05 เมตร/นาที (เอกสารสี) และ 7.62 เมตร/นาที (เอกสารขาวดำ) ด้วยความละเอียด
สูงถึง 600×600 จุดต่อตารางนิ้ว(Option) 1200×2400 (Digital System)
•  สามารถทำการปรับระดับความเข้มจางและความอิ่มตัวของแต่ละสีสำหรับความต้องการของแต่ละคนเพื่อ
การใช้คุณสมบัติในการสแกนของเครื่องได้อย่างสูงสุด
•  การจัดการภาพดิจิตอลและข้อมูลทางเทคนิคด้วย KIP Production Station
•  สามารถทำการปรับคุณภาพของภาพไม่ต้องใส่ต้นฉบับเพื่อสแกนอีกครั้งและสามารถสแกนขณะทำการ
พิมพ์ได้ (ในกรณีเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น
•  การใช้งานกับซอฟแวร์ “Scan ” “KIP Production Station ” เพื่อทำการแก้ไขและปรับเปลี่ยนงานสแกน
ของคุณให้ตรงตามความต้องการในการใช้งานมากขึ้น

 Energy Star Qualified

◘  ROHS Compliancy
◘  ISO 14001 Standards
◘  Ozone Emissions Filters
◘  UL/UL-C Approved
◘  100% Toner Efficiency – No Waste Toner
◘  Organic, Recyclable Photoreceptors
◘  Recyclable Toner Containers
◘  Prints on Recycled Paper
◘  Automatic Image Rotation and Media Selection Ensure Minimal Paper Waste

 คุณสมบัติเครื่อง

รายการ คำอธิบาย
                       ขนาดในการสแกน  <ความกว้าง> 42 นิ้ว หรือ 106.684 มม. <ความยาว> ขาวดำ: 210 ถึง 15,000 มม.
สี: 210 ถึง 15,000มม.ชุดบรรจุกระดาษแบบ 4 ม้วน
                            ความหนา   0.05 ถึง 16 มม.
                         ความละเอียด   600×600 (Option) 1200×2400(Digital) dpi( (จุดต่อตารางนิ้ว)
                    การสแกนแบบ halftone                                            ขาวดำ: Binary, Grey Scale (Binary), Grey Scale
สี: 256 ระดับของแต่ละสี ทั้งสีแดง เขียวและน้ำเงิน
                     ความเร็วในการสแกน                                            <ขาวดำ> มาตรฐาน: 7.62 เมตร/นาที
<สี> มาตรฐาน: 3.05 เมตร/นาที
                           การเชื่อมต่อ                                            USB 2.0 หรือ HIL(High speed Link)
                            รูปแบบไฟล์                                            ชนิดของการบีบอัด: RAW (ขาวดำ) JPEG (สี)