บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ.กรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน)
200 ซอยบรมราชชนนี2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02- 8818981-7 , 02- 4350022-6 โทรสาร 02- 4347220-1