KIP 700 M
เลเซอร์ย่อ-ขยาย A4-A0
ความเร็ว 2.4 เมตร/นาที
KIP 7100
เลเซอร์ย่อ-ขยาย A4-A0
ความเร็ว 4.8 เมตร/นาที
KIP 7700
เลเซอร์ย่อ-ขยาย A4-A0
ความเร็ว 7.2 เมตร/นาที
KIP 7900
เลเซอร์ย่อ-ขยาย A4-A0
ความเร็ว 9.6 เมตร/นาที
KIP 9900
เลเซอร์ย่อ-ขยาย A4-A0
ความเร็ว 14.4 เมตร/นาที
KIP 2300
เครื่องสแกนเนอร์ สี-ขาวดำ A4-A0
ความเร็ว 3.05-18.3 เมตร/ นาที
KIP Color 80
เลเซอร์สี A4-A0
ความเร็ว 4.8 เมตร/นาที
KIP UV 180J
เครื่องพิมพ์สีระบบ ยูวี
หน้ากว้าง 182 เซนติเมตร
     
KIP Color 7800
LED สี A4-A0
ความเร็ว 325 ตารางเมตร ชั่วโมง
     


บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน)